Bildet: Omsorgsboliger på Straumen.

En spesiell og krevende situasjon

Man kan være smittet av korona uten å vite det selv, da de fleste får milde symptomer. Derfor er det viktig at man ikke utsetter risikoutsatte mennesker for smitte, eksempelvis eldre.

Dette er bakgrunnen for rådet om å ringe i stedet for å besøke.

Sørfold kommune har sendt ut informasjon til pårørende og brukere av omsorgstjenester, om tiltak i forbindelse med koronavirus og hvordan situasjonen skal håndteres.

– Vi planlegger nå hvordan vi skal håndtere situasjonen som har oppstått grunnet koronavirus.

Innbyggere som har behov for helsehjelp skal få det selv om samfunnet er i en spesiell og svært krevende situasjon.

Dette skriver kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen i brevet som er sendt ut. Hun oppfordrer alle til å ta vare på hverandre i en spesielt tung tid.

Ber om forståelse for mulig endring i tjenestetilbudet

– Ha omsorg for naboer og andre som er i en situasjon der de kan trenge hjelp. Samtidig er det viktig å følge myndighetenes råd om å redusere nær kontakt for å unngå smitte.

Det er foreløpig vanskelig å forutse utviklingen i kommunen når det gjelder antall smittede, syke som kan være i sine hjem, syke som kommer fra sykehus eller som trenger hjelp ved våre institusjoner.

Kommunen må derfor planlegge med ulike tiltak. Hva som iverksettes kan bli endret fort og på kort varsel. Vi ber om forståelse for dette, sier Bernhardsen.

Sørfold kommune forventer at det kan komme flere pasienter fra sykehus. Dette er personer som skrives ut for å frigjøre plass på sykehusene, eller pasienter som er alvorlig syke grunnet smitte.

Det må derfor etableres kapasitet i kommunen til å håndtere dette, og det er lagt en plan for å ivareta koronasmittede som er for syke til å være hjemme.

Nødvendig helsehjelp til de som trenger det

Personer som trenger det skal fortsatt få nødvendig helsehjelp i sine hjem eller på institusjonene.

–Nødvendig helsehjelp er for eksempel hjelp til medisinhåndtering, mat, sårstell, dusj osv. Det kan bli redusert tjenestetilbud innenfor det som ikke er strengt nødvendig. Her oppfordrer vi til nabohjelp, andre frivillige og hjelp fra pårørende.

Tiltak for å håndtere situasjonen og innbyggernes behov, kan bli iverksatt på kort varsel dersom smittesituasjonen tilsier det. Berørte brukere og deres pårørende vil naturligvis får varsel om dette så snart vi vet noe mer, og vi ber om forståelse for at det ikke er mer informasjon å gi nå.

Alle innbyggere oppfordres til å følge med på myndighetenes råd som gis i media.

Tiltak som berører pasienter iverksettes etter nærmere bestemmelse fra kommuneoverlegen og kommunens ledelse.

For nærmere informasjon kan dere kontakte våre ledere på institusjoner og i hjemmetjenesten samt pasientenes primærkontakter, avslutter kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen i brevet til brukere og pårørende.

Er du pårørende?

Det finnes et eget nettsted for deg. Du kan chatte eller ringe, og de har ledig kapasitet:

Pårørendesenteret