Gry Berg Abrahamsen

Gry Berg Abrahamsen er koordinator for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Hun kommer til Sørfold 29. januar.

Har egen ungdomskoordinator

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Konfliktrådet i Salten fikk i 2012 opprettet en stilling som ungdomskoordinator med oppgave å lede arbeidet med opprettelse av oppfølgingsteam. Den nye betegnelsen er ungdomsoppfølging, og ny straffeart er ungdomsstraffen som ble iverksatt fra 1.juli 2014.

Denne straffereaksjonen kan tilbys alle som har begått lovbrudd som kvalifiserer til denne reaksjonen, uavhengig av bosted. Reaksjonen innebærer et strukturelt, forutsigbart og forpliktende samarbeid lokalt.

Et alternativ til ubetinget fengsel

Ungdomsstraffen er kun et alternativ til ubetinget fengsel og er blitt innført som en ny straffereaksjon — ungdomsstraff— for de mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Ungdomsoppfølging som er en mildere reaksjon enn ungdomsstraff, dekker samme målgruppe og kan gis som vilkår ved betingede dommer, påtaleunnlatelse med vilkår og som overføring etter straffeprosessloven §71 a, nytt annet ledd.

6 ungdommer i Salten har til nå vært i gang med oppfølgingsteam, som var benevnelsen frem til nå. To av disse fikk betingede dommer hvor oppfølgingsteam var vilkåret.

Gjennom bruk av stormøte, ungdommens deltakelse, forpliktende tverretatlig samarbeid, samt langvarig oppfølging av ungdom gjennom skreddersydde tiltak, skal ungdomsoppfølging og ungdomsstraffen bidra til å hindre at ungdom begår nye straffbare handlinger.

Har inngått samarbeidsavtale

Tilbudet gjelder de samme 12 kommunene som tilhører Salten Politidistrikt, da konfliktrådet i Salten er organisert etter politidistrikt og har kontor på politihuset i Bodø.

Sørfold kommune har inngått samarbeidsavtale om konfliktråd, som du kan lese her:

Samarbeidsavtale konfliktråd.

Åpent for alle interesserte

I den forbindelse kommer to representanter for rådet til Rådhuset torsdag 29. januar kl. 12.00-14.00 for å informere om konfliktrådets arbeid, og de ulike team og samarbeidsgrupper som er etablert.

Dette møtet er åpent for alle interesserte, båe ansatte i kommunen, politikere og andre.

Påmelding til servicekontoret, tlf. 75 68 50 00, innen 26. januar kl. 15.00.

De som kommer er Gry Berg Abrahamsen som er koordinator for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, samt Mona Hammerfjeld, leder for Konfliktrådet i Salten ( bildet under.)

Mona Hammerfjeld