Sørfold kommune har fått 200.000 kroner gjennom denne tilskuddsordningen til utstyrssentral. Denne holder til på biblioteket, og tilbyr gratis utlån av aktivitetsfremmende utstyr for sommer - og vinterbruk.

Utlånssentralen følger bibliotekets åpningstider: Mandag og torsdag kl. 10.00-15.00, onsdag kl.14.00 - 19.00. Velkommen innom!

Fokus på inkludering

Det er Barne, - ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) som administrerer ordningen som tidligere het Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfaamilier. Nå heter den Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Sentralleddet av frivillige organisasjoner, som for eksempel Norges speiderforbund, søker direkte til Bufdir. Lokallag, fylkeslag og regionlag må søke via den kommunen de holder til i.

NB! Dersom lag og foreninger i Sørfold ønsker å søke om støtte fra denne tilskuddsordningen, ber vi om at de kontakter kulturkontoret på e-post kultur@sorfold.kommune.no eller telefon 975 30437  innen 1. desember, slik at vi kan bli enige om videre saksgang.

Søknadsfrist til Bufdir er 13. desember 2019.

Hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt, står nærmere beskrevet på tilskuddsordningens nettsider. Der finner man også link til søknadsskjema:

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge