Motvirke at svak økonomi begrenser barns deltakelse

Det er Barne, - ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) som administrerer ordningen som tidligere het Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Sentralleddet av frivillige organisasjoner, som for eksempel Norges speiderforbund, søker direkte til Bufdir. Lokallag, fylkeslag og regionlag må søke via den kommunen de holder til i.

NB! Dersom lag og foreninger i Sørfold ønsker å søke om støtte fra denne tilskuddsordningen, ber vi om at de kontakter kulturkontoret på e-post kultur@sorfold.kommune.no eller telefon 75 68 53 33 innen 1. desember, slik at vi kan bli enige om videre saksgang.

Søknadsfrist til Bufdir er 10. desember 2018.

Hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt, står nærmere beskrevet på tilskuddsordningens nettsider. Der finner man også link til søknadsskjema:

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Midlene kunngjøres med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak

Ole-Anders Seines og Sylvi Katrin Brandsæther

Utlån av utstyr på biblioteket

Sørfold kommune har fått 150.000 kroner fra denne ordningen i 2018 til å opprette utstyrssentral med gratis utlån av diverse tur – og aktivitetsutstyr.

Publikumsdelen av utlånet skal legges til dette rommet på biblioteket. Dermed vil sentralen være lett synlig, og den vil holde åpent i bibliotekets åpningstider.

Folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandsæther og aktivitetsleder Ole-Anders Seines ser fram til at utstyrssentralen skal komme i gang. Sistnevnte vil få ansvaret for den.

–Fra før av er biblioteket et av våre viktigste gratistilbud.

Dermed er dette en naturlig arena også for annet utlån, og vi skal innlemme utstyret i bibliotekets utlånssystem, slik at vi til enhver tid har god oversikt over hvem som har lånt hva, og når de skal levere tilbake utstyret, sier kultursjef Bente Braaten.

Kulturkontoret vil komme i gang med utstyrssentralen i løpet av vinteren.