Varsel  om oppstart planarbeid, Trollbukta industriområde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med reguleringsplan for Trollbukta Industriområde i Sørfold kommune. Eiendommene som omfattes av planarbeidet er 1845- 56/13, 14, 17, 20, 22, 24, 25 og 26.

Området er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for Trollbukta Industriområde og Naustvollen Industriområde.

Hensikten med planarbeidet er utvidelse av planområdet, samt endring av tidligere planforskrifter for området.

Planoområde, kartutsnitt Trollbukta

Merknader og innspill sendes Ole Martin Pettersen, Leivsetveien 9, 8211 Fauske, eller

olpetter@online.no innen 29.05.2021.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, vil berørte parter få varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn vil bli kunngjort på Sørfold kommunes hjemmeside.

Dokumenter i saken:

Kartlegging naturbase

Planavgrensning FKB

Planavgrensning med gjeldende planer

Planavgrensning ortofoto

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Adresseliste

Vedtak igangsetting reguleringsplanarbeid