Mobbeombudet i Nordland arrangerer i samarbeid med mobbeombudene i Troms og Finnmark, et webinar for foreldre under tittelen: Kan mammer og pappaer være med å stoppe mobbing?

Webinaret er åpent for alle på Teams – deltakerlenke er:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM2ZWM4NzUtOTNlMi00YzRiLTg4MjUtMGZmNDk3NWZhM2Jk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d62bf962-1f38-4773-9b41-fbf6ada6e81e%22%2C%22Oid%22%3A%22aa757bf6-ad60-4bd9-a562-88496254cff7%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%7D