Kan også gjelde delvis gjengrodd mark

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkoomi) opplyser at de skal gjennomføre en kartlegging av artsrike blomsterenger i Sørfold i løpet av kommende sommer, sannsynligvis rundt midten av juli.

Basert på flyfotos har de funnet arealer som de ønsker å se nærmere på.

Det gjelder flest områder i Røsvik, men også noen i Jovika, Færøy og Lundestad (sør for Færøyvalen).

–Arealet kan ha gått ut av drift for lenge siden, og kanskje er det på nåværende tidspunkt preget av gjengroing, forklarer Synnøve Grenne. Hun er forsker ved NIBIO.

Artsrike enger kan være både slåttemarker og beitemarker som ikke er fulldyrket, det vil si ikke isådd, gjødslet med kunstgjødsel eller sprøytet.

De kan også omtales som blomstereng eller seminaturlig eng. Slike arealer fyller en viktig funksjon, blant annet for å opprettholde artsmangfoldet og være gode leveområder for pollinerende insekter.

–Det er svært lite av slike artsrike enger igjen i Norge, fastslår Grenne.

Oversiktskart over områdene

På dette kartet er aktuelle områder for undersøkelse markert med blått.

Skal ikke foreta inngrep

–Artsrike enger kan forekomme blant annet på gammelt innmarksareal, og i slike situasjoner vil vi tilpasse ferdselen under registreringen til minst mulig forstyrrelser, sier Synnøve Grenne, som også opplyser at de vil prøve å komme i kontakt med berørte grunneiere når de er ute i felt.

Disse får også skriftlig informasjon om kartleggingen.

–Undersøkelsene vil bare ta noen få timer, og det skal ikke foretas inngrep, presiserer Grenne.

I tillegg til grunneiere er NIBIO opptatt av at befolkningen generelt får informasjon om den planlagte kartleggingen.