Taket på Røsvik kirke

Taket på Røsvik kirke sett ovenfra. Det turkise kobbertaket ble reparert i 2006. Det er det grå skifertaket til venstre som nå begynner å løsne. Begge foto: John Ivar Olsen.

Prekært behov for å renovere kirketaket

I 2013 ble det utarbeidet tilstandsrapport for Røsvik kirke.

–  Det mest prekære er å renovere taket. Takstein løsner, og der er en lekkasje.

 700.000 kroner er innarbeidet i 2016 for å få taket ferdigstilt, skriver rådmann Ørjan Higraff i sin innledning til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, som nå ligger til offentlig ettersyn.

 Renovering av bygget for øvrig er foreslått fordelt over flere år, med 1 million kroner i 2017, 1,5 million i 2018 og det samme i 2019.

Jan Wiik ved kirkespiret

Kirketjener Jan Wiik, som er kirkens vaktmester, har ikke høydeskrekk. Her er han 35 meter over bakken, i ferd med å sette på plass spiret som ble utbedret i 2006. 1883 er Røsvik kirkes byggeår.

Bassengrenovering

Som mange kjenner til, er bassenget i Sørfoldhallen ute av drift, fordi flisene i bunnen løsner.

Stipulerte kostnader for å få bassenget i drift igjen er på 3,3 millioner kroner, og dette er innarbeidet i 2016.

Anbudsdokumenter er utarbeidet og vil bli lagt ut på nytt igjen i Doffin i desember, dette fordi det meldte seg kun en tilbyder i første runde. 

Dette er den største enkeltsummen på investeringsbudsjettet.

Bassenget beregnes å være i drift igjen i august 2016.

Næringsutvikling

Det er satt av 1 million kroner til tilrettelegging for ny næringsvirksomhet på Langmoen industriområde, samt  500.000 kroner til grunnundersøkelse og kommunedelplan i samme område.

Sistnevnte for å kunne ta imot masser når arbeidet med ny E6 starter opp.

Langmoen ligger ved Trollbukta vest for Straumen, der det fra før av er flere næringsaktører.

Kommunale veier utbedres

Standardheving kommunale veier fortsetter. Til dette ble det bevilget 1,8 millioner kroner i 2015, og det er satt av 1 million kroner i hvert av årene 2016 og 2017, samt 360.000 kroner i 2018.

Se oversikt og les om alle investeringer som er foreslått:

Investeringer

Formannskapets innstilling til budsjett ligger til offentlig ettersyn fram til komunestyrets behandling 17. desember. Investeringsplanen er en del av dette.

Se også:

Budsjett 2016.