Sørfold kommune er tildelt ytterligere midler og fristen er forlenget

Gjennom Stortingsvedtak 23. februar ble det vedtatt å sette av 1,75 milliard til en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Midlene ble bevilget med henvisning til Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) prop. 79 S (2020-2021).

Med bakgrunn i dette vedtok KMD 25. februar en fordeling av 1,0 milliard av disse midlene til kommunene, av dette fikk Sørfold kommune tildelt kr. 250 000.

Sørfold kommune informerte om denne lokale tilskuddsordningen på sin hjemmeside og facebookside. Søknadsfrist var 23. april, og planen var å behandle alle søknader i formannskapsmøte 1. juni.

KMD vedtok 15. april en fordeling av de resterende midlene på kr. 750 millioner av kompensasjonsmidlene til kommunene. Av disse fikk Sørfold kommune på nytt tildelt kr. 250 000.

Kriteriene for tildeling av midler fra denne andre runden er i stor grad det samme som for de første midlene kommunene fikk tildelt i februar.

Fordeling av midlene skal vurderes samlet

Sørfold kommune har derfor besluttet at man skal se på disse midlene samlet og behandle søknader både fra første og andre runde samtidig. Dette betyr at innkomne søknader med søknadsfrist 23. april får en utsatt behandling.

De som allerede har søkt om midler i første runde trenger ikke sende ny søknad hvis det ikke er noen endringer i forhold til allerede innsendt søknad. Søknadsfrist for nye søknader blir 18. mai.

Av de nye midlene på 750 millioner er 675 millioner fordelt til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune. De resterende 75 millioner kroner er fordelt til kommuner med mange ansatte innen idretts- og fritidsaktiviteter på vinterstid, samt noen andre kriterier.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Tildelingskriterier

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2020/2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Virksomheten skal være registrert i Sørfold kommune. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Eksempler på kostnader som kan kompenseres (listen er ikke utfyllende):

  • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
  • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
  • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
  • Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
  • Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres. Tilskuddsordningen skal ikke kompensere investeringer, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Bagatellmessig støtte:

Støtten gis under EØS statsstøtteregelverk om bagatellmessig støtte. Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder for slik støtte.

Søknad

Søknad om støtte skal gjøres i regionalforvaltning.no gjennom et eget søknadsskjema for denne ordningen («Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter»).

I søknadsskjema inngår i hovedsak disse elementene:

▪️ Kontaktopplysninger

▪️ Info om økonomi

▪️ Beskrivelse av ekstrakostnader/tap av inntekter

▪️ Søknadsbeløp

▪️ Mottatt offentlig støtte de tre siste år

▪️ Nødvendige vedlegg

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020
  • Beskrivelse av bakgrunn for søknad

Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Sørfold kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i utgangspunktet vil være offentlig etter offentlighetsloven.

Søknadsfrist: 18. mai 2021.

Behandling av søknader

Søknadene vil bli behandlet av Sørfold formannskap i uke 24 i en felles sak som omfatter alle innkomne søknader i denne runden, og søknader som tidligere er kommet inn før første søknadsfrist 23. april. Alle midlene kommunen har fått tildelt i første og andre runde vil bli tildelt i dette møtet, samlet kr. 500 000,-.

Spørsmål om søknad kan rettes til:

For ytterligere informasjon se: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning