Når det gjelder kommuneplanen, vises det til eget punkt i venstremenyen. Der finner du kommuneplanens arealdel ferdig vedtatt.
 

Beredskapsplaner:

Beredskapsplan for psykisk og sosial omsorg (posom), vedtatt i kommunestyret 16.12.14.
 
Helhetlig ROS-analyse m/ oppfølgingsplan (Risiko - og sårbarhetsanalyse), vedtatt i kommunestyret 5.2.2013.
 
Overordnet beredskapsplan, vedtatt i kommunestyret 16.12. 2014.
 
Pandemiplan, vedtatt i kommunestyret 20.03.2018.
 

Andre planer, forskrifter og retningslinjer:

AKAN-plan (Retningslinjer for arbeidet med rusmiddelproblematikk og spillavhengighet), vedtatt i kommunestyret 10.04.14.
 
Arkivplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 25.10.12.
 
Delegasjonsreglement for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 7. april 2011.
 
 
Energi - og klimaplan 2011-2014, vedtatt i kommunestyret 19.05.11.
 
 
 

Handlingsplan for universell utforming, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.

Innkjøpsreglement Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 13.03.14.

Kommunal vegplan 2015-2018, vedtatt i kommunestyret 12.02.15.
 
 
Kompetanseplan for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 18.12.12.
 

Ordensreglement ved skolene, vedtatt i driftsutvalget 01.11.2010 og revidert 11.03.13.

Pandemiplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 20.03.2018.

Permisjonsreglement for Sørfold kommune, gjeldende fra 1. januar 2010.

Plan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i barnehagene, vedtatt i driftsutvalget 11.03.13

Plan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i skolen, vedtatt i driftsutvalget 11.03.13.

Plan for habilitering og rehabilitering, vedtatt i kommunestyret november 2017

Planstrategi Sørfold kommune 2018 - 2020 vedtatt i kommunestyret 20.03.18.
 
Pleie- og omsorgsplan 2011-2015, vedtatt i kommunestyret 23.06.11.
 
 
Profilhåndbok Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.
 
Reglement flyttegodtgjørelse, vedtatt i kommunestyret 25.10.18.
 
Reglement for gaver til ansatte i Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 17.11.11, revidert 26.04.18.
 
 
Ruspolitisk handlingsplan, vedtatt i kommunestyret 15.11.16
 

Seniorpolitisk plan, vedtatt i kommunestyret 14.02.14.

Smittevernplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 1.02.11, revidert 2013.

Strategi for en felles skole i Sørfold, vedtatt i kommunestyret 21.06.07.
 
vedtatt i kommunestyret 19.06.08.

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2014-2017, vedtatt i plan - og ressursutvalget 26.02.14, revidert mai 2017.

Strategiplan for kulturskolen 2015 - 2018, vedtatt i kommunestyret 18.06.15.

Telefonreglement for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 21.02.07.

Tiltaksplan barn og unge 2018, vedtatt i kommunestyret 19.06.18.

Tiltaksplan folkehelse 2018

Trafikksikkerhetsplan for Sørfold 2018-2028,  vedtatt i kommunestyret 28.10.18.

Vedtekter SFO, vedtatt i kommunestyret 21.02.19.