Når det gjelder kommuneplanen, vises det til eget punkt i venstremenyen. Der finner du kommuneplanens arealdel ferdig vedtatt.

Beredskapsplaner:

Beredskapsplan for psykisk og sosial omsorg (posom), vedtatt i kommunestyret 16.12.14.

Helhetlig ROS-analyse m/ oppfølgingsplan (Risiko - og sårbarhetsanalyse), vedtatt i kommunestyret 5.2.2013.

Overordnet beredskapsplan, vedtatt i kommunestyret 25.06.19.

Pandemiplan, vedtatt i kommunestyret 20.03.2018.

Andre planer, forskrifter og retningslinjer:

AKAN-plan (Retningslinjer for arbeidet med rusmiddelproblematikk og spillavhengighet), vedtatt i kommunestyret 10.04.14.

Arkivplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 25.10.12.

Delegasjonsreglement for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 7. april 2011 med endring vedtatt 12. februar 2015

Eierskapsmelding Sørfold kommune (oppdateres årlig)

Energi - og klimaplan 2011-2014, vedtatt i kommunestyret 19.05.11.

Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem, vedtatt i kommunestyret 15.06.17.

GISLINE planregister

Gravplassvedtekter for Sørfold, godkjent av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 02.10.19.

Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Sørfold 2019-2023, vedtatt i kommunestyret 13.11.18.

Handlingsplan for universell utforming, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.

Innkjøpsreglement Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 13.03.14.

Kommunal vegplan 2015-2018, vedtatt i kommunestyret 12.02.15.

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, handlingsprogram 2019-2022, vedtatt i kommunestyret 13.11.18.

Kompetanseplan for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 18.12.12.

Ordensreglement ved skolene, vedtatt i driftsutvalget 01.11.2010 og revidert 11.03.13.

Pandemiplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 20.03.2018.

Permisjonsreglement for Sørfold kommune, gjeldende fra 1. januar 2010.

Plan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i barnehagene, vedtatt i driftsutvalget 11.03.13

Plan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i skolen, vedtatt i driftsutvalget 11.03.13.

Plan for habilitering og rehabilitering, vedtatt i kommunestyret november 2017

Planstrategi Sørfold kommune 2018 - 2020 vedtatt i kommunestyret 20.03.18.

Pleie- og omsorgsplan 2011-2015, vedtatt i kommunestyret 23.06.11.

Politivedtekter for Sørfold kommune

Profilhåndbok Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 12.04.16.

Reglement flyttegodtgjørelse, vedtatt i kommunestyret 25.10.18.

Reglement for gaver til ansatte i Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 17.11.11, revidert 26.04.18.

Retningslinjer for støtte til ledsager ved feriereise, vedtatt i kommunestyret 28.09.18.

Ruspolitisk handlingsplan, vedtatt i kommunestyret 15.11.16

Seniorpolitisk plan, vedtatt i kommunestyret 14.02.14.

Smittevernplan Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 1.02.11, revidert 2013.

Strategi for en likeverdig utvikling av barnehage og SFO i Sørfold,

vedtatt i kommunestyret 19.06.08.

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2014-2017, vedtatt i plan - og ressursutvalget 26.02.14, revidert mai 2017.

Strategiplan for kulturskolen 2015 - 2018, vedtatt i kommunestyret 18.06.15.

Strategiplan oppvekst, vedtatt i kommunestyret 21.02.19.

Telefonreglement for Sørfold kommune, vedtatt i kommunestyret 21.02.07.

Tiltaksplan barn og unge 2018, vedtatt i kommunestyret 19.06.18.

Tiltaksplan folkehelse 2018

Trafikksikkerhetsplan for Sørfold 2018-2028, vedtatt i kommunestyret 28.09.18.

Vedtekter SFO, vedtatt i kommunestyret 21.02.19.

Veileder for tildeling av helse - og omsorgstjenester, vedtatt i kommunestyret 28.09.18.

Årsmelding for Sørfold kommune 2018

Årsmelding for Sørfold kommune 2017

Årsmelding for Sørfold kommune 2016

Årsmelding for Sørfold kommune 2015

Årsmelding for Sørfold kommune 2014

Årsmelding for Sørfold kommune 2013

Årsmelding for Sørfold kommune 2012

Årsmelding for Sørfold kommune 2011

Årsmelding for Sørfold kommune 2010

Årsmelding for Sørfold kommune 2009