Denne planen er et politisk styringsdokument for Sørfold kommunes arbeid med å legge til rette for et bredt tilbud for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Tiltaksdelen rulleres hvert år i kommunestyret og danner grunnlag for prioritering av søknader om spillemidler.

Hvert fjerde år skal hele plandokumentet revideres, og det skal gjennomføres en grundigere prosess med utredning og medvirkning. I tillegg skal planen ha et lengre tidsperspektiv enn ved den årlige rulleringen.

2021 er et slikt år.

I medhold av plan- og bygningsloven §11-14 legges forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2032 til offentlig ettersyn med høringsfrist 29. november 2021.

Etter høringsperioden vil innkomne innspill bli vurdert, og revidert forslag til plan med kommunedirektørens innstilling legges fram for kommunestyret med behandling 16. desember 2021.

I høringsperioden skal planen behandles i idrettsrådet og andre råd, og vedtak fra disse skal følge saken til kommunestyret.

Både lag og foreninger og alle typer organisasjoner, politiske partier, berørte parter og andre er nå velkommen til å sende inn merknader til planforslaget. Dette kan gjøres via skjemaet nederst i artikkelen eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Frist for innspill er 29. november 2021.

Dokumenter:

Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, høringsutkast

Prioritert handlingsplan for utbygging av anlegg 2022-2025

NB! Nedenstående dokumenter vil ligge som vedlegg ved politisk behandling. De ligger ikke på høring, men de som ønsker innsyn kan få dem tilsendt hvis de sender en e-post til kultur@sorfold.kommune.no

  • Tilstandsrapport med utbedringstiltak for Lakselva kunstgressbane garderobebygg, 2017,  Norconsult.
  • Rehabilitering av Lakselva kunstgressbane - Tilstandsrapport, 2018, Sven Aune AS.
  • Referat fra dialogmøte med Elkem Salten av 22.09.21.
  • Referat fra dialogmøte med Sørfold Fotballklubb av 29.09.21
  • Lakselva kunstgressbane - Tilstandsvurdering, info og alternativer – Notat fra Sørfold kommune v/ teknisk/næring av 29.09.21