Sørfold kommune er dømt i Salten og Lofoten tingrett i en sak som gjelder utlysning av offentlig anskaffelse.

Kommunen ble saksøkt sammen med Fauske kommune i forbindelse med avlysning  og ny utlysning av konkurranse i forbindelse med slamtømming.

Etter mottatt dom vurderer Sørfold kommune sammen med forsikringsselskapet KLP om dommen skal ankes.

Sørfold kommune er forsikret gjennom KLP-forsikring for søksmål i forbindelse med offentlige anskaffelser, og vil kun bli belastet med egenandelen om dommen blir stående.

- Dette er en komplisert sak, og lovverket omkring offentlige anskaffelser er innfløkt. Uten å gå nærmere inn på detaljene, vil vi presisere at det ikke er snakk om å betale ut flere millioner kroner, kun en egenandel.

Dette kommer ikke fram i avisenes dekning av saken, sier Trond Nyquist. Han er leder for Vei, vann og avløp i Sørfold kommune.

- Det er også viktig å presisere overfor innbyggerne at dette ikke vil gå ut over eller fordyre våre kommunale tjenester. Det vil ikke ha innvirkning på investeringer innenfør vann og avløp eller kommunale avgifter.

Slamavgiften skal fastsettes etter selvkostprinsippet, som betyr at avgiften skal dekke utgiftene til å levere tjenesten, men ikke settes høyere enn dette, forklarer Nyquist.

Avgjørelsen om anke vil bli tatt innen sakens ankefrist.