Stortingsmelding 6, kapittel 6, handler om dette.

Der står det blant annet:   

–Vi vil bygge et lag rundt barna og elevene som blant annet inkluderer lærere, spesialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Regjeringen vil også styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, skolefritidsordning (SFO) og andre offentlige tjenester.

Sørfold kommune har satt sammen et slikt lag.

Det har betegnelsen Ressursteamet, og består av:

  • Kommunepsykolog, helsesykepleier
  • PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), skole/barnehage og foresatte.
  • Andre deltakere kan være barnet/ungdommen, BUP (Barne -og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), barnevern eller fastlege.

Kommunen har faste rutiner når det gjelder samarbeid og drøfting av barn og unge der det er knyttet bekymring til deres fysiske, psykiske, faglige eller sosiale helse og utvikling.

Før henvisning til ressursteamet skal skole eller barnehage ha kartlagt og gjort forarbeid, slik det er beskrevet i rutiner for dette.

Samtykke til drøfting skal være avklart.

–Hensikten med ressursteamet er å søke å forstå hva som hindrer barnet i god utvikling og hvordan vi best kan hjelpe og tilrettelegge, forklarer helsesykepleier Berill Dåbakk. Hun er med i ressursteamet.

–Ofte er det endringer i miljøet rundt barnet som skal til. Noen ganger er det ønskelig med henvisning til andre instanser som PPT, fastlege, kommunepsykolog eller BUP, sier helsesykepleieren, som kommer med en viktig påminnelse:

–Barn gjør så godt de kan. Hvis de kan.