Kommunene har utredningsansvar

Under behandlingen i Stortinget  sommeren 2014 ble kommunereformen betegnet som den største moderniseringen av offentlig sektor på 50 år. En vesentlig del av reformen er å se på kommunestrukturen. I dette ligger en oppfatning av at det er behov for større enheter for å møte fremtidige kommunale utfordringer.

Det ble presisert at en eventuell sammenslåing mellom kommuner skal skje på frivillig basis, men Stortingets flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at det er et utredningsansvar for alle kommunene.

Mål for kommunereformen

Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Kommunereformen er fra regjeringen uttalt som en velferdsreform. Det skal handle om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden: gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, og trygge barnehager for barna våre.

16. juni 2016: Vedtak i kommunestyret.

Et enstemmig kommunestyre går inn for at Sørfold skal bestå som egen kommune.

Saksframlegg og vedtak i kommunestyret.

29. mai 2016: Rådgivende folkeavstemning

Resultat: 97% av de som stemte vil beholde Sørfold som egen kommune.

2. og 3. mai: Folkemøter

Ordførers presentasjon på folkemøtene

Rådmannens presentasjon på folkemøtene

April 2016: Kommunestyret behandler 0-alternativet (fortsatt egen kommune) og Indre Salten

Sak og utredning fortsatt Sørfold

Sak og utredning Indre Salten

Mars 2016: Felles intensjonsavtale

16. mars 2016: Ordførerne i Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Fauske og Saltdal presenterer forslag til felles intensjonsavtale for Indre Salten-alternativet:

Forslag intensjonsavtale Indre Salten (pdf)

Desember 2015: Sondering Indre Salten, naboprat i Sørfold

Kommunene Hamarøy, Saltdal, Beiarn, Fauske og Sørfold møttes på Straumen 7. desember 2015, representert med politiske og administrative ledere.

Møtereferat naboprat 7. desember 2015.

Desember 2015: Kommunestyret bestemmer veien videre

Saksframlegg til formannskap 03.12.15 og kommunestyre 17.12.15.

September 2015: Sluttrapport klar

Sluttrapport fra BDO ble behanldet i Salten Regionråd 24.- 25. september.

Saksframlegg til regionrådets møte

Vedtak i  Salten Regonråd

Nå skal de enkelte kommunene behandle saken om kommunerefomen.

I Sørfold  vil  dette skje når det nye kommunestyret har konstituert seg.

Juni 2015: Alle delutredninger ferdig

Samtlige fire delrapporter utarbeidet av BDO er ferdigstilt. Dette handler om mulighetsstudier for Salten, og  rapportene  tar for seg  ulike deler av samfunnet:

Delrapport A: Faktagrunnlag

Delrapport B: Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

Delrapport C: Samfunnsutvikling

Delrapport D: Demokratisk arena

Første folkemøte avholdt

15. juni var det folkemøte på Straumen, med tema kommunerefomen. :

Kommunestyret har vedtatt mandat

Mandat for det videre arbeid med kommunereformen, vedtatt i kommunestyret 27. mai 2015.

Folkemøte om kommunereformen 15. juni på Rådhuset.

Pressemelding fra Regjeringen 12. mai 2015:

Styrker forutsigbarheten i kommunereformen

Nye oppgaver for større kommuner

Hvilke oppgaver får framtidas kommuner? Like før påske kom denne Stortingsmeldingen:

Nye oppgaver for større kommuner

Gruppearbeid for politikere og ledere

I kommunestyret 14. april og i enhetsledermøte 17. april var kommunereformen tema for gruppearbeid.

Les oppsummering fra dette:

Oppsummering kommunestyrets gruppearbeid

Oppsummering ledermøtets gruppearbeid

Flere modeller skal utredes

Sørfold kommune har besluttet å gjennomføre utredning knyttet til mulig kommunesammenslåing i tråd med det som i Kommunereform 2015 er definert som løp 2.

Det forutsetter at det gjennomføres et lokalt utredningsarbeid som skal gi tilstrekkelig informasjon for å kunne fatte beslutning om eventuell sammenslåing.

En slik beslutning må  foreligge innen juni 2016, og en eventuell sammenslåing skal være iverksatt innen 1. januar 2020.

Følgende alternativer skal utredes:

  • Sørfold som egen kommune fortsatt
  • Indre Salten
  • Storkommunemodell Salten, der Bodø er med

Kommunestyret behandlet sak om kommunereformen 12. februar. Her er saksframlegget med vedtak:

Sak i kommunestyret 12. februar (2015)

Befolkningen skal høres

NB! Det skal holdes en rådgivende folkeavstemning, og det skal gjennomføres en rekke informasjonstiltak, med utgangspunkt i en egen kommunikasjonsstrategi for kommunereformen i Sørfold.

Aktuelle eksterne nettsider: