Det første møtet i det nye kommunestyret kalles konstituerende møte.

Dette vil blant annet inneholde følgende saker:

  • Valg av formannskap 2019-2023
  • Valg av ordfører 2019-2023
  • Valg av varaordfører 2019-2023
  • Valg av kontrollutvalg 2019-2023
  • Valg av driftsutvalg 2019-2023
  • Valg av plan – og ressursutvalg 2019-2023
  • Valg av valgnemnd 2019-2023

Denne valgnemnden vil få i oppdrag å foreslå medlemmer av ytterligere styrer og råd, før også disse valgene behandles i kommunestyret.

Ny kommunelov ble vedtatt i juni 2018. 

Kapitlene 1-13, 17-24, 26, 27, 30 og 31 i denne trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret.

Kapitlene 14, 14, 16, 28 og 29 trer i kraft 1. januar 2020.

Link til

Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)