Konsert på Kobbelv vertshus i november 2016

Kultursamarbeidet i Salten skal også evalueres. Har dette ført til mere og bedre kultur for innbyggerne i regionen?

Et av de konkrete resultatene av samarbeidet er turnéer gjennom Den kulturelle spaserstokken, bildet er fra en konsert på Kobbelv vertshus.

Telemarksforskning har fått oppdraget

Salten Kultursamarbeid har engasjert Telemarksforskning for å gjennomføre en kulturutredning på vegne av kommunene i regionen.

 Formålet med utredningen er å få kunnskap som skal bidra til at alle innbyggerne i Salten får et godt og allsidig kulturtilbud der de bor, også i fremtiden.

Det var på en nettverkssamling i kultursamarbeidet, bestående av kulturlederne og politikere fra Salten, at behovet for en utredning meldte seg.

Der ble det kommentert at de gjennomførte mulighetsstudiene i forbindelse med kommunereformen ikke tok opp spørsmål knyttet til kultur.

Det foreligger heller ikke annen forskning som kan gi gode svar på spørsmål knyttet til kommunenes kulturarbeid.

Kulturens betydning

Kulturfeltet er i dag regulert gjennom lover som kulturloven, folkebibliotekloven og opplæringsloven, men lovene sier lite om omfang og kvalitet.

De to perspektivene som ønskes belyst i utredningen er kommunenes virkemiddelapparat innenfor kultur, og en analyse av Salten kultursamarbeids verdi for kommunene.

–  Et velfungerende kulturliv har stor betydning både i et folkehelseperspektiv og for å skape attraktivitet og bolyst i kommunene. Det blir også stadig viktigere å ha kunnskap om - og ressurser til å utløse midler gjennom ulike nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger.

Og det er alltid sunt å evaluere den jobben en gjør.

Denne innsikten gjør det mulig å vurdere nåsituasjonen og se nye muligheter, sier prosjektleder Hege Klette i Salten Kultursamarbeid.

Rapporten vil presenteres på vårens nettverkssamling for kulturledere, kulturskolerektorer og medlemmer av Salten kulturutvalg, som er lagt til Kobbelv vertshus 8. mai.

Les mer om

Salten kultursamarbeid