Forebyggende, holdningsskapende og inkluderende

  • Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
  • For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Kriterier for kulturmidler, felles

Kriterier for kulturmidler idrett

Regnskap, årsmelding og budsjett

Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 
Lagene bes søke elektronisk, og samme skjema brukes for alle typer lag.
 
Søknadsfrist: 3. mai 2021.
 

Det er formannskapet som fordeler kulturmidler.

Før det fattes vedtak, skal idrettsrådet uttale seg om fordelingen til idretts - og skytterlagene.

 Nærmere opplysninger kan gis av kultursjef, tlf. 975 30 437. Du kan også sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no hvis du lurer på noe.