Forebyggende, holdningsskapende og inkluderende

  • Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
  • For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Kriterier for kulturmidler, felles

Kriterier for kulturmidler idrett

Trafikksikker kommune

Sørfold kommune ble i 2022 sertifisert som trafikksikker kommune. I forbindelse med dette er det også laget standard retningslinjer for trafikksikker ferdsel i lag og foreninger, som gjelder til fots, med sykkel, med privatbiler og med innleid buss. Disse kan du lese her:

Retningslinjer sikker transport, lag og foreninger PDF document ODT document

Vi oppfordrer lag og foreninger til å tilpasse disse retningslinjene til sin virksomhet og vedta dem i styret. Når dette er utført, ber vi lagene gi beskjed til kulturkontoret på e-post kultur@sorfold.kommune.no

Regnskap, årsmelding og budsjett

Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 
Lagene bes søke elektronisk, og samme skjema brukes for alle typer lag.

Elektronisk søknad om kulturmidler

Søknadsfrist: 1. april 2024

Det er formannskapet som fordeler kulturmidler, og dette vil skje i møte 11. mai

Før det fattes vedtak, skal idrettsrådet uttale seg om fordelingen til idretts - og skytterlagene.

 Nærmere opplysninger kan gis av Områdeleder, tlf. 916 40 932. Du kan også sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no hvis du lurer på noe.