Forebyggende, holdningsskapende og inkluderende

  • Lag/foreninger som mottar kommunale kulturmidler til aktivitetsskapende tiltak /drift for barn og unge skal ha nedfelte retningslinjer om forebyggende arbeid mot rus og mobbing i sine vedtekter.
  • For idrettslag: Idrettens retningslinjer for barneidrett skal følges.

Kriterier for kulturmidler, felles

Kriterier for kulturmidler idrett

Trafikksikker kommune

Sørfold kommune skal søke om å bli sertifisert som trafikksikker kommune. I den forbindelse vil vi oppfordre lag og foreninger til å vedta retningslinjer for sikker transport, som vil omfatte både barn og voksne, syklende og fotgjengere, bil og buss.

Det ble informert om dette på kontaktmøte for kulturlivet  21. mars. Som videre oppfølging vil kulturkontoret sende ut en mal til lag og foreninger, slik at styret i den enkelte forening kan utforme slike retningslinjer tilpasset sin virksomhet.

Regnskap, årsmelding og budsjett

Alle som søker om kulturmidler må vedlegge revisorbekreftet regnskap, årsmelding og budsjett.  De må også oppgi bankkonto som eventuell støtte skal overføres til.
 
Lagene bes søke elektronisk, og samme skjema brukes for alle typer lag.
 

Elektronisk søknad om kulturmidler

 
Søknadsfrist: 19. april 2022.

Samme søknadsfrist  gjelder for støtte fra fondsmidler til friluftstiltak etc, slik at saksbehandlerne kan samarbeide. Nærmere informasjon om fondsmidlene.

Det er formannskapet som fordeler kulturmidler.

Før det fattes vedtak, skal idrettsrådet uttale seg om fordelingen til idretts - og skytterlagene.

 Nærmere opplysninger kan gis av kultursjef, tlf. 975 30 437. Du kan også sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no hvis du lurer på noe.