I henhold til plan -og bygningsloven skal det varsles at planarbeid startes opp.

For kommuneplaner er det også et krav i plan -og bygningsloven at det utarbeides planprogram som del av prosessen, og forslag til planprogram skal ligge til ettersyn i 6 uker.

Etter dette vil innkomne innspill bli vurdert og eventuelt innarbeidet i forslag til planprogram før dette vedtas i kommunestyret 16. desember 2021.

Planprogrammet skal inneholde formål med planen, nasjonale og regionale føringer, tema som skal utredes, organisering og tidsplan for planprosessen og opplegg for medvirkning.

Med dette varsler vi oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035, samtidig som vi legger forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Høringsutkast planprogram

Alle er velkommen til å sende inn merknader og innspill til planprogrammet. Dette kan gjøres via skjemaet nederst i artikkelen eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Høringsfrist er 3. desember 2021.