Forskriften utarbeides med hjemmel i Hundelovens §§ 6 og 11. Forhåndvsarsel gjøres med hjemmel i Forvaltningslovens § 37.

Innspill bes merket sak nr. 19/2108 og sendes post@sorfold.kommune.no innen 1. september 2019.

Videre saksgang for prosessen:

Formannskap og kommunestyre behandler forslag til forskrift i september.

Deretter legges forslaget ut på offentlig høring og ettersyn i to måneder.

Endelig behandling av forslag til forskrift skjer i formannskapet i november og kommunestyret i desember.