Bildet: Omsorgsboliger på Straumen som ble tatt i bruk i fjor høst.

Planen er bestilt av kommunestyret

Kommunestyret har vedtatt at det det skal utarbeides en helse- og omsorgsplan for de neste 10 årene. Denne skal danne grunnlaget for veivalg og prioriteringer som politikerne skal foreta.

–Vi ønsker at helse – og  omsorgsplanen skal være klar så snart som mulig, og kommunestyret har derfor besluttet å kjøpe denne tjenesten fra et firma. Etter anbudsrunden ble opdraget tildelt Ressurssenter for Omstilling (RO), som har bred erfaring og kompetanse innen denne type utredning, forklarer kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Han beklager at de planlagte folkemøtene i månedsskiftet mars/april måtte avlyses.

–På grunn av koronasituasjonen ble alle møter avlyst.  Men det er gjennomført videomøter og intervjuer, og gjennom disse har RO fått mange nyttige innspill og synspunkter på dagens tjenester.

Dette med folkemøter er på ingen måte skrinlagt, vi håper å kunne gjennomføre dem når planforslaget ligger ute på høring, sier han.

Planarbeidet består av ulike deler og faser.

Innhenting av kunnskap og statistikk

–For å skaffe seg kunnskap om hvilke utfordringer helse – og omsorgstjenesten i Sørfold står overfor på kort og lengere sikt, har RO gått gjennom diverse kommunale dokumenter, de har videre hentet data fra tilgjengelig statistikk som befokningsutvikling, folkehelseprofil og en rekke andre kilder.

De har også sett på utgifter knyttet til sykehjem og hjemmetjeneste og alt som er en del av dagens drift.

–Basert på alle disse elementene av kunnskapsinnhenting, vil RO utarbeide en rapport der de beskriver sin vurdering av tjenestene, og kommer med en anbefaling om hva det er viktig å ha fokus på fremover. Denne rapporten vil være offentlig, og vi ønsker at flest mulig vil lese den, sier kommunedirektøren.

Arbeidsgruppe og styringsgruppe

Etter dette skal selve planen utarbeides, og her vil RO samarbeide med en egen arbeidsgruppe som kommunen setter sammen.

Når planforslaget er ferdig, skal det på høring, og det skal behandles i flere brukerrettede utvalg og deretter legges frem for kommunestyret til endelig behandling.

Dette vil etter planen skje i løpet av høsten, men koronasituasjonen har ført til forsinkelse, slik det er tilfelle også for en rekke andre prosjekter.

Kommunestyret vil 28. april oppnevnes styringsgruppe for planarbeidet.