Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Sørfold kommune

For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Sørfold kommune v/kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokal forskrift:

 1.  Alle som ankommer Sørfold kommune etter reiser i områdene som angitt i punkt 3 i denne forskrift, ilegges hjemmekarantene etter ankomst. Karantenen varer så lenge forskriften er gyldig og inntil 14 dager hvis forskriften forlenges. Karanteneperioden kan avbrytes ved retur til Sør-Norge.
   
 2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon.
   
 3. Forskriften gjelder følgende områder: Trøndelag, Vestland, Møre og Romsdal, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder.
   
 4.  Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for hjemmekarante, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. 
   
 5. Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i Sørfold kommune.
   
 6. Unntak fra denne lokale forskrifts karantenekrav:

  a) Samfunnets kritiske funksjoner, slik disse er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser, jf. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt av  Justis - og beredskapsdepartementet.

  b)  Nær familie av avdøde i forbindelse med begravelser

  c) Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern

  c) Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet

  d). Tiltak som rammer person - og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften).

  d) Personer som er på gjennomreise i kommunen kan gjøre opphold som er nødvendig for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke.

  e) Tiltak (inkl. personell som anses som pendlere) som er nødvendige for å opprettholde næringslivet, både produksjon i gang i virksomheter, så som vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester m.v., samt planlagte utviklingsprosjekter.

  f) Nasjonale regler og føringer for karantene og isolasjon ved sykdom har forrang fremfor denne lokale forskrift.

  Personer som er omfattet av unntaket  skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet.
  (Covid-19-forskriften) § 11.

  Personer som er i arbeid og nødvendige arbeidsreiser ilegges hjemmekarantene i tidsrommene de ikke utfører arbeid og nødvendige arbeidsreiser, jf. forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 5.

  Arbeidsgiver/virksomhetsleder har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette nødvendige smittereduserende tiltak på arbeidsplassen i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen vil føre tilsyn i henhold til smittevernloven § 7-1.
   
 7. Økonomisk ansvar:
  - Sørfold kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
   
 8. Ikrafttredelse og varighet
  - Denne forskrift ble vedtatt 17. mars med 7 dagers varighet og  forlenget med nye 7 dager 24. mars, 31. mars, 7. april og 14. april,  samt forlenget med ytterligere 7 dager pr. 14. april 2020 til  21. april kl. 15.00.

  Myndighet til å fatte vedtak etter smittevernlovens § 4-1 er delegert fra kommunestyret til rådmannen og subdelegert til kommuneoverlegen i Sørfold kommunes delegasjonsreglement av 7. april 2011.
   
 9. Klageadgang i henhold til smittervernlovens § 8-3. Klage fremsettes til smittevernoverlegen i Sørfold kommune.

Straumen, 7. april 2020

________________________________

Ingar Strand

Kommuneoverlege, smittevern

Sørfold kommune