Bildet: Gapahuken på Mørsvikneset fikk fondsstøtte i 2021. Den ble innviet med åpningsfest 23. oktober.

I forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet er det avsatt midler til fiske-, vilt- og friluftlivsfremmende tiltak.

Midlene forvaltes av Plan- og ressursutvalget, og kan brukes over hele kommunen. Både lag og foreninger og enkeltpersoner kan søke om støtte til tiltak.

Midlene lyses ut med søknadsfrist 19. april 2022.

Søknader blir behandlet i Plan- og ressursutvalget (PRU) i siste møtet før sommeren.

Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag, der en også må prøve å stipulere evt. dugnadsinnsats, slik at totalkostnaden synliggjøres. Regnskap (sist avlagte) for laget/organisasjonen legges ved søknaden.

Tilskuddsmidlene blir først utbetalt når tiltaket er gjennomført, men en kan få delutbetalinger underveis. Kostnadene skal dokumenteres, og det skal føres dugnadsliste.

Plan- og ressursutvalget kan bestemme at det i tillegg til de budsjetterte midlene det enkelte året, også kan brukes av fondskapitalen.

Ta kontakt med næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 90 50 60 96, hvis det er noe dere lurer på!

Søknad med vedlegg sendes på e-post til post@sorfold.kommune.no

Eller med vanlig post til:

  •  Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond

Vedtekter fiskefond

Vedtekter viltfremmende tiltak