BIldet: Ørnes/Engan og Kjelvik har status som utvalgt kulturlandskap. Dette utløser økt overføring av statlige midler.

Statlige midler

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings – og miljøtiltak i skogbruket er statlige midler som utløses direkte fra jordbruksoppgjøret.  Fra og med 2004 har kommunene ansvaret for å forvalte disse tilskuddsmidlene.

Utvalgt kulturlandskap gir økt overføring

Mellom 2004 og 2009 lå samlet tilskuddspott for Sørfold på drøyt 100.000 kroner pr. år, men utvelgelsen av Ørnes/Engan og Kjelvik som utvalgt kulturlandskap har gjort at overføringen har økt de siste årene.

Det er Fylkesmannen som fordeler midler til kommunene til videre fordeling. Kommunene utarbeider strategier for disse midlene, og disse skal baseres på lokale utfordringer og nasjonale og regionale strategier.

Bruk i drift prioriteres

Som et generelt prinsipp skal bruk i drift prioriteres.

Strategiene kan lastes ned og leses i sin helhet her: (Det står 2014-2017, men de gjelder fortsatt).

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket (pdf)

Sørfold kommune forvalter også egne kommunale midler til opparbeiding av skogsveger.

Søknadsskjema SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket)

Skjemaet ligger i pdf-format som kan lagres og fylles ut på din PC. Utfylt skjema sendes som vedlegg på e-post til post@sorfold.kommune.no.

Det kan også printes ut og sendes med vanlig post til Sørfold kommune, 8226 Straumen.

Når det gjelder nærings - og miljøtiltak i skogbruket ber vi om at søkere henvender seg til næringssjef Gerd-Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 for nærmere informasjon. E-post: gbj@sorfold.kommune.no