Statlige midler

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings – og miljøtiltak i skogbruket er statlige midler som utløses direkte fra jordbruksoppgjøret.  Siden 2004 har kommunene hatt ansvaret for å forvalte disse tilskuddsmidlene.

Det er Statsforvalteren som fordeler midler til kommunene til videre tildeling etter søknad. Kommunene utarbeider strategier for midlene, og disse skal baseres på lokale utfordringer og nasjonale og regionale strategier.

For å få innvilget tilskudd, må tiltaket gjennomføres på en landsbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen.

Som et generelt prinsipp skal bruk i drift prioriteres.

Sørfold kommune er tildelt kr. 50.000 til SMIL-tiltak i 2023.

Søknadsfrist: Fortløpende.

Strategiene kan lastes ned og leses i sin helhet her:

Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021-2024 (pdf)

Søknadsskjema SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket)

Når det gjelder nærings - og miljøtiltak i skogbruket  (NMSK) ber vi om at søkere henvender seg til næringssjef Gerd-Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 for nærmere informasjon.

E-post: gbj@sorfold.kommune.no