Oscar Puschmann

Å hindre gjengroing av kulturlandskapet er et av fire satsningsområder i vedtatte strategier for miljø – og næringstiltak i landbruket i Sørfold.

Landskapsgeograf Oscar Puschmann reiser landet rundt for å dokumentere endringer i kulturlandskapet, her er han på Engan.

Egne strategier

Tilsksudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er statlige midler som forvaltes av kommunene.

Det er utarbeidet egne strategier for miljø og næringstiltak i landbruket, og disse er retningsgivende for bruk av midlene. Strategiene ble vedtatt i plan – og ressursutvalget i februar i år:

Strategier miljøtiltak 2014 – 2017 (pdf).

NB! Søkere benytter statlig søknadsskjema både for miljøtiltak og for skogsveier, men søknaden skal sendes Sørfold kommune. Du kan fylle ut og lagre skjemaet digitalt, og sende som vedlegg til post@sorfold.kommune.no

Skjemaet kan også sendes med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Søknadsskjema SMIL

Søknadsskjema opparbeiding skogsveier.

Søknadsfrist for begge ordninger: 15. juli.

Nærmere opplysninger: Landbrukskonsulent Kurt Hjelvik, tlf. 75 68 53 67 eller næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 13.