Per G. Andersen på befaring

Per G. Andersen har fått støtte fra Sørfold kommune til ny skogsvei på Langstranda.

Strategier som er retningslinjer for tilskudd

Det er vedtatt egne strategier for nærings – og miljøtiltak i skogbruket:

Strategier 2014-2017 (pdf)

Følgende satsingsområde for inneværende 4-årsperiode (2014 - 2017) prioriteres i forhold til tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket:

Tilskudd til skogkultur:

  •  Ungskogpleie i skogreisingsfelt, og i spesielle tilfelle i naturskog.
  •  Førstegangs tynning i barskog.
  •  Planting.

Tilskudd til nærings – og miljøtiltak i skogbruket er statlige midler som forvaltes av kommunen. For denne tilskuddsordningen gjelder ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kommunal støtte til opparbeiding av skogsveier

Sørfold kommune forvalter også kommunale midler til opparbeiding av skogsveier. For disse midlene er det søknadsfrist 25. april.

For nærmere opplysninger om begge ordninger: Kontakt næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no