Kommuner, skoler, foreninger og enkeltpersoner kan søke

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg støtter tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.

Både kommuner, FAU/ skoler, foreninger og enkeltpersoner kan søke.

Fysiske tiltak kan ikke få støtte

Det presiseres at disse midlene IKKE kan brukes til fysiske tiltak som gang – og sykkelveger, busslommer etc.

Tiltak som kan få støtte gjennom denne ordningen er holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring, sykkelprøver etc.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring.

Andre forslag til gode tiltak:

  • Sykkelverksted
  • Refleksopplæring
  • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
  • Temamøte med barnehager, idrettslag, helsestasjon m.fl.

Aktører som oppfordres til å søke er kommuner, lag og foreninger, skoler, FAU og enkektpersoner. Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes som e-post til

 firmapost-nord@vegvesen.no

Eller med vanlig post til:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø.

Husk søknadsfristen: 10. mars 2019.

Se også:

Trafikksikkerhetsmidler Nordland fylkeskommune

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no