Kommuner, skoler, foreninger og enkeltpersoner kan søke

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg støtter tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.

Både kommuner, FAU/ skoler, foreninger og enkeltpersoner kan søke.

Fysiske tiltak kan ikke få støtte

Det presiseres at midlene gjennom denne ordningen IKKE kan brukes til fysiske tiltak som gang – og sykkelveger, busslommer etc.

Tiltak som kan få støtte gjennom denne ordningen er holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring, sykkelprøver etc.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring.

Andre forslag til gode tiltak:

  • Temamøter i barnehager, idrettslag o.l.
  • Refleksjakt eller natursti med refleks, refleksdag
  • Aksjon skolevei, holdningsskapende arbeid

Aktører som oppfordres til å søke er kommuner, lag og foreninger, skoler, FAU og enkektpersoner.

Husk søknadsfristen: 1. februar 2022.

Nærmere opplysninger om tilskuddsordingen:

Trafikksikkerhetsmidler Nordland fylkeskommune

Søknad sendes elektronisk:

Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak