Sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold.

Med bakgrunn i den pågående pandemisituasjonen har flere brukere enn vanlig hatt behov for å komme i kontakt med NAV. Dette førte til stor pågang på telefon og i chatløsningene i NAV.

Arbeids – og velferdsdirektoratet åpnet derfor en ny dialogkanal, slik at personer som mottar sosiale tjenester har kunnet kommunisere med sitt lokale NAV-kontor.

Tilsvarende dialogmulighet har vært tilgjengelig for statlige brukere siden 2015.

Den nye kanalen fungerer i en begrenset periode, og stenges 30. juni 2020.

NAVso rdinære nett-tjenester er fortsatt tilgjengelig.

Veiviser for økonomisk sosialhjelp