Miljøplanen skal være et hjelpemiddel for den enkelte gårdbruker til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården. Planen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Miljøplan i jordbruket inngår som en del av Kvalitetssystem i landbruket (KSL), som dokumenterer hvordan matproduksjonen foregår på det enkelte gårdsbruk. Miljøplanen skal ikke sendes inn til landbruksmyndighetene, men oppbevares på foretaket i ti år for revisjon og kontroll.

Målgruppe
Alle landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd.

Kriterier/vilkår
Miljøplan trinn 1 skal foreligge for alle landbruksforetak som mottar produksjonstillskudd. Trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Dersom et foretak mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter satser fastsatt i jordbruksavtalen. Miljøplan trinn 2 skal foreligge for landbruksforetak som i tillegg søker om støtte til gjennomføring av spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Lover og retningslinjer
Jordlova § 3 og § 18

Jordlova
Forskrift om miljøplan

Om søknadsprosessen
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Kommunen kan hjelpe med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet samt opplysninger om spesielle lokale miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.

Søknadsskjema
Du må bruke skjema fra Statens landbruksforvaltning.

Saksbehandling
Dersom miljøplanen ved kontroll ikke oppfyller kravene, gjør kommunen vedtak om dette. Uten godkjent miljøplan reduseres produksjonstilskuddet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen. 
 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til jordbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik, tlf. 75 68 53 67/905 27 529 eller e-post kph@sorfold.kommune.no