Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. Formålet er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming.

Opplæringen er rettet mot de som jobber med barn, voksne eller eldre i for eksempel barnehage, skole, tilrettelagte arbeidsplasser eller bofellesskap.

Dianne Ramirez er avdelingsleder for habilitering og psykisk helse i Sørfold kommune.

Hun forteller at de startet med Mitt livs ABC i mai 2021.

–22 ansatte fra forskjellige avdelinger med ulike funksjoner og yrker deltar. Dette gir økt samhandling og tverrfaglig utbytte, og vi kan dele kunnskap og erfaringer.

Vi begynte med dette for å styrke vårt fokus på fysisk og psykisk utviklingshemmede brukere i kommunen, og øke kompetansen til de ansatte.

11. februar gjennomførte vi fagseminar nr. 2, sier hun.

Mitt livs ABC er forankret i Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming.