Trådte i kraft i 2020

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen (SFO) på 1. og 2. årstrinn.

Dette ble klart etter at Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i forskrift til opplæringsloven 3. juli 2020. Forskriften kan du lese her:

Forskrift om endring i opplæringloven, om SFO

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen på 1. og 2. trinn slik at den pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom:

a) foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Betalingssatser for SFO-plass i Sørfold kommune 2022:

  • 0-12 timer pr. uke: Kr. 1.191.- pr. måned
  • Over 12 timer pr. uke: Kr. 2.122  pr. måned
  • Timepris: Kr. 30 pr. time

Den enkelte husstand må søke kommunen. For søknader som kommer inn etter 1. august vil vedtak om moderasjon gjelde fra første hele måned.

Når det gjelder behandling av søknader, gjør vi oppmerksom på følgende, som fremgår av forskriften:

Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld.

Kan også søke om redusert foreldrebetaling barnehage

Tilsvarende ordning gjelder også for barnehager, dette ble innført som en nasjonal ordning i 2015.

Man må søke om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår.

  • Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.

Søknadsskjema skal ikke sendes inn pr. epost

Det er ingen søknadsfrist for moderasjonsordningene, men det er ønskelig at foresatte søker så snart som mulig.

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling barnehage PDF document ODT document

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling SFO PDF document ODT document

NB! Utfylt skjema med vedlegg skal ikke sendes på e-post av hensyn til personvernet.

Det skal enten:

  • Sendes med vanlig post til Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen
  • Eller: leveres i konvolutt på servicekontoret, Rådhuset som har åpent kl. 0900 – 1500 mandag – fredag
  • Eller: Sendes inn elektronisk via edialog. Oppskrift på dette finner du her:

Trygg innsending via edialog