F.v. Jan-Folke Sandnes, Rune Berg, Håkon Sæther, Lars Kr. Evjenth og Jørn Stene

Ordførere  møtes til naboprat: F.v. Jan-Folke Sandnes (ordfører Hamarøy), Rune Berg (ordfører Saltdal), Håkon Sæther (varaordfører Beiarn), Lars Kr. Evjenth (ordfører Sørfold) og Jørn Stene (ordfører Fauske).

En del av prosessen omkring kommunereformen

Det var ordfører Jørn Stene i Fauske som tok initiativet til nabopraten, med en henvendelse til sine kolleger i Saltdal og Sørfold.

Senere ble også Hamarøy og Beiarn invitert til møtet, der hensikten var å se på muligheten for å utrede et Indre Salten-alternativ.

Dette som en del av prosessen omkring kommunereformen.

Møtet ble holdt på Sørfold Rådhus 7. desember.

Naboprat i Sørfold 7. desember

De fem nabokommunene var representert med både politikere og administrasjon. I forgrunnen ser vi vertskapet, t.v. ordfører Lars Kr. Evjenth og t.h. rådmann Ørjan Higraff.

Deltakere (pdf)

Har også vært dialogmøter

Ordfører i Sørfold kommune Lars Kr. Evjenth ønsket velkommen og ledet møtet.

Han innledet med å gå gjennom ulike forhold som vil være viktige i det videre arbeid:

  • Befolkningsgrunnlag
  • Avstander
  • Samferdsel utvikling
  • Kraft
  • Næring

Alle kommunene orienterte om hvor langt de var kommet i sitt arbeid med kommunereformen.  Det ble henvist til delutredningene og sluttrapporten fra BDO, møter i regionrådet og dialogmøter man har hatt med aktuelle kommuner, f.eks. Bodø.

Hamarøy har hatt møter med Steigen og Tysfjord.

Usikkerhet om framtidig kommuneøkonomi

Alle kommunene skal utrede det såkalte 0-alternativet (bestå som egen kommune).

Kommunene har forskjellige strategier i forhold til andre modeller, for eksempel Stor-Salten/9 kommuner som utgjør Salten Regionråd, Nord-Salten, Indre Salten og Bodø.

Kommunene utrykker stor usikkerhet knyttet til endringer i inntektssystemet og nye oppgaver, og hva dette konkret vil bety for kommunene. 

Indre Salten kommune et alternativ?

Hvordan det fremtidige interkommunale samarbeidet ville bli, ble også belyst.

Samtlige kommuner må nå avklare om de vil være med og utrede et Indre Salten- alternativ.

De har frist til 24.desember med å svare på om de blir med på dette eller ikke.