Saksbehandling som er viktig for næringslivet

Kommunens kriseledelse har møter annenhver dag. I tillegg er det jevnlige møter med Fylkesmannen og mellom kommunene i Salten.

– Dette arbeidet krever mye tid og ressurser, og slik må det være.

I tillegg må alle ta smittevernhensyn i det daglige, og dette setter store begrensninger på møtevirksomhet, selv om vi med dagens teknologi kan holde møter uten å samles fysisk, sier kommunedirektør Stig Arne Holtedahl (bildet).

Han har samtidig fokus på å holde hjulene i gang i driften av kommunen.

– De samfunnskritiske funksjonene som liv og helse samt vei, vann og avløp har høyest prioritet.

Men vi er også opptatt av næringslivets behov og prioriterer saksbehandling som er med på å holde deres drift i gang, sier Holtdahl, og nevner noen eksempler på saker som det arbeides med i disse dager.

Ny transformatorstasjon til Kobbvatn

– Statnett søker om tiltak på den gamle fergekaia på Sommerset for å kunne ta i land den nye transformatorstasjonen som skal til Kobbvatn.

Elkem søker om igangsettingstillatelse for et nytt fliskarbygg (bygg for å oppbevare flis under tak)  på Valljord.

I tillegg har både SalmoBreed og Sisomar søkt om økt utslippstillatelse, og her må kommunen gi høringsuttalelse til fylkeskommunen.

Jeg kan også nevne at Indre Salten Energi søker om dispensasjon fra reguleringsplan for utbedringer av dam Rismålsvatn, opplyser Holtedahl.

Utredning om barnehage forsinket

–Hva med de store og viktige kommunale sakene som vi hørte om rett før koronautbruddet, som ny helse – og omsorgsplan og veivalg ny barnehage Straumen, skjer det noe der?

–Vi måtte avlyse kommunestyremøtet som skulle ha vært 26. mars, dermed må vi vente til 27. april for å få klarsignal til å starte utredning om ny barnehage.

I tillegg er vi kjent med at firma som vil være aktuelle for oppdraget med utredning har stopp i sin virksomhet som følge av koronasituasjonen, så her kan det bli en utilsiktet forsinkelse.

Når det gjelder ny helse- og omsorgsplan, er Ressurssenter for omstilling i gang med oppdraget, og vi har jevnlig kontakt med dem for å tilføre det de trenger av bakgrunnskunnskap.

Digital medvirkning i stedet for folkemøter

– Dessverre måtte de planlagte folkemøtene i forbindelse med oppstart ny helse- og omsorgsplan avlyses på grunn av koronasituasjonen, i stedet legger vi opp til medvirkning og dialog med innbyggere og ansatte via hjemmesiden.

Det er svært viktig både å informere og få innspill om hva som bør prioriteres i dagens og fremtidens helse – og omsorgstjenester.

Ferdig planforlslag vil legges ut til ettersyn til høsten, i første omgang har vi fokus på innspill til oppstarten og informasjon om hva en slik plan handler om, foklarer kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.