Helsedirektoratet har tatt initiativ til en nettbasert og landsomfattende brukerundersøkelse blant voksne og barn som har mottatt kommunale helsetjenester (unntatt fastlegetjenester) for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep.

Navnet på undersøkelsen er Komhelse 2018, og dette er den første landsomfattende undersøkelsen for denne brukergruppen.

SINTEF ber kommunene støtte opp om undersøkelsen, slik at den når ut til så mange tjenestemottakere som mulig.

Undersøkelsen vil pågå i mai, juni og juli.

Eksempler på aktuelle tjenester er ulike typer lavterskeltiltak innenfor rus og psykisk helse, helsestasjons – og skolehelsetjeneste, familietiltak, PPT etc.

Det presiseres at fastlegetjenesten ikke er aktuell i denne omgang. Dette fordi den generellle befolkningen går såpass ofte til fastlegen at dette ville dominert tilbakemeldingene.

Les mer om hvordan du kan delta i den landsomfattende spørreundersøkelsen:

Komhelse 2018