Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 07.07.2023 - 15.09.2023 på følgende steder:

• Sørfold kommune:

- Servicetorget, rådhuset, Strandveien 2, 8226 Straumen

- Nærbutikken Mørsvikbotn

- Strøksnes handel

• Statens vegvesen, Kontorsted Bodø, Dreyfusshammarn 31-33, 8002 Bodø

• Internett: Forslag til detaljregulering for E6 Megården-Sommerset


Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Saltenposten og Avisa Nordland. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser.

Onsdag 16. august kl. 18–20, vil Statens vegvesen holde informasjonsmøte om planforslaget i rådhussalen på Straumen.

Innsending av merknader til planforslaget

Merknader til planforslaget må merkes med arkivsaksummer 21/67603 og sendes skriftlig enten som e-post eller brev til:

• E-post: firmapost@vegvesen.no

• Brev: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2606 Lillehammer

Frist for innsending av merknader er 15.09.2023.

Videre behandling etter høring

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter mottar Sørfold kommune planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling.

Etter høringsperioden lager Statens vegvesen en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.

Planbeskrivelse E6 Megården–Sommerset 23.06.2023 (pdf-dokument på 110 sider)

Plandokumenter på nettsiden hos Statens vegvesen