I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 kunngjøres med dette at Sørfold kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Straumen i Sørfold kommune.

Norconsult er engasjert til å forestå planarbeidet

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å regulere inn en gang- og sykkelvei som gir allmennheten en trygg rute mellom Straumen sentrum og Straumen småbåthavn og til Valljordkrysset.

Skjæring mot E6

Planarbeidet skjer i dialog med Statens vegvesen, som nå er i gang med å ruste opp E6 (Sørfoldveien) forbi Straumen sentrum, og som i den sammenheng vil anlegge en kulvert for myke trafikanter under E6. Gang- og sykkelveien skal koble seg til denne kulverten.

Beskrivelse av planområdet

Planområdet er på ca. 25 dekar og er vist i Figur 1 og 2. Eiendommene som omfattes har gårds-/bruksnr. 53/198, 53/340, 53/73, 53/1, 53/294, 53/386, 53/388, 53/430, 53/392, 1000/1 (E6), samt eiendommen 53/1,4-5,11,13.

Planområde gang-og sykkelvei

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger

Planen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å falle inn under forskriftens § 6 og § 8. Planen er i tråd med overordnet plan (kommunedelplan for Straumen fra 2010), og vurderes ikke å gi vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn.

Sørfold kommune har vurdert det slik at det ikke er behov for konsekvensutredninger eller planprogram i forbindelse med planarbeidet.

Dokumenter:

Oppstartsmøte

Varselbrev

Vurdering av konsekvensutredning

Innspill kan sendes til eivin.winsvold@norconsult.com eller med brev til

Norconsult AS v/ Eivin Winsvold

Postboks 234, 8001 Bodø.

Frist: 11. Juli 2022.