F.v. Laila Furre og Siv Helskog

F.v. Laila Furre og Siv Helskog er enhetsledere for henholdsvis institusjonsomsorg  og hjemmetjeneste.

Stab for saksbehandling og koordinering

Ny organisasjonsstruktur  for Sørfold kommune ble vedtatt i 2015 og iverksatt  i  januar 2016.

For omsorgssektoren innebærer den nye organiseringen en del endringer, blant annet er både institusjonsomsorg og hjemmetjenseste samlet i hver sin enhet for hele kommunen.

I tillegg er det opprettet kontor for tildeling av tjenester innenfor omsorg, og det er opprettet rådgiverstilling som arbeider innenfor hele spekteret av velferdstjenester, dvs. helse, omsorg og NAV.

Dette for å kunne samhandle best mulig og gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Ved å samordne kompetanse og fagmiljø blir det også mindre sårbarhet i ferier og fravær.

Intern innplassering i stillinger

Alle stillinger er besatt gjennom intern innplassering. Dette betyr at selv om stillingene er nye, er antall ansatte som før.

Kommunalsjef Lisbeth Benrhardsen leder hele området oppvekst, med skoler og barnehager, samt omsorg, helse og NAV.

Hun har en stab som støtte i dette arbeidet, og denne består av:

 • Rådgiver oppvekst.  Rita Rønnebu  har denne stillingen, men har permisjon ut juli 2016. Liss Mona Abrahamsen er vikar.
 • Rådgiver NAV/helse/omsorg: Kjell Eilertsen.
 • Konsulent bemanning:  (administrere  turnus, vikarer osv.) Gunnbjørg Olufsen.
 • Konsulent tildeling:  Siri Anita Slettmyr
 • Konsulent Anita Kristensen, som arbeider med alle oppgavene i staben og sikrer overlapping i forhold til nyansatte.

Insitusjsonsomsorg og hjemmetjeneste er organisert slik:

 • Laila Furre er enhetsleder institusjonsomrg, med ansvar for både sykehjemmet i Røsvik og eldresenteret på Straumen.
 • Wanja Olsen er avdelingsleder institusjonsomsorg Røsvik
 • Trine Lise Jensen er avdelingsleder institusjonsomsorg Straumen
 • Margunn Skjevik er enhetsleder hjemmetjeneste. Hun har permisjon i 2016, og Siv Helskog er vikar.
 • Mona Wiik er avdelingsleder  hjemmetjeneste sør.
 • Leikny Ørnes er avdelingsleder hjemmetjeneste nord. Hun har permisjon i 2016, og Marita Einarsen er vikar for henne.