Bildet: Dette er søster Brits vei.

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 8. april 2019:

  • Søster Brits vei: FV 539 fra kryss E6 Straumen sør til kryss E6 Straumen nord.
  • Seljeåsveien:    Parsell fra kryss ved Lakselva til kommunegrense Fauske ved Vallvatnet.
  • Djupvikveien:   FV 616 mellom kryss ved Valljordveien - Djupvik
  • Grendenavn – Stulggá (samisk parallellnavn for Strøksnes
  • Grendenavn – Inner-Strøksnes
  • Strandmyra for veiparsellen som i dag omhandler Straumvassveien 1A-1L og Straumvassveien 3A-3D.

Kart med nye adressenavn inntegnet

Særutskrift av vedtakene:

Ny behandling adressenavn Sørfold

Adressenavn Strandmyra

Grendenavn Strøksnes

Klageadgang på skrivemåten for vedtatte navn:

Hvem som har klagerett i en navnesak går fram av stadnavnlova § 10. I saker som gjelder adressenavn, er det først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett.

NB! For veinavn som er endelig vedtatt, kan det kun klages på skrivemåten, ikke på valg av navn.

Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som f.eks. Statens Kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.   

Eier eller fester har derimot ikke klagerett på skrivemåten av et adressenavn etter stedsnavnsloven.

En klage skal alltid begrunnes, jf. § 10 i forskrift om stadnavnlova.

Klage sendes innen 22. mai til:

Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen

E-post: post@sorfold.kommune.no

Djupvikveien

Djupvikveien starter her.