Bildet: Kunstress i ballbingen ved Røsvik skole står i planens handlingsprogram for i 2019.

En slik kommunedelplan består av en generell del og et konkret handlingsprogram. Hvert 4. år skal hele planen behandles i kommunestyret med forutgående medvirkningsprosess.  Dette ble gjort i 2017, og neste gang er 2021.

I år er det kun selve tiltaksdelen av planen som skal rulleres. Tiltaksdelen av planen rulleres hvert år og danner grunnlag for Sørfold kommunes prioritering av søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Spillemiddelordningen).

Det er kommunestyret som fatter endelig planvedtak, men kommunen ønsker innspill fra lag og foreninger, idrettsråd, ungdomsråd, skoler, barnehager, gredelag, nærmiljøutvalg og andre brukerorganisasjoner, samt privatpersoner som kan ha gode innspill til planprosessen.

Kommunedelplan 2018-2021

Tiltaksprogram vedtatt desember 2018

Tidligere innsendte forslag

Vi ber nå om innspill innen 16. september 2019, enten på e-post til post@sorfold.kommune.no eller på skjemaet nederst i artikkelen.