Prosjekter som søker spillemidler må være med i denne planen

I 2017 ble hele plandokumentet for "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" revidert. Dette er et større arbeid som kommunen skal gjøre hvert fjerde år, neste gang er 2021.

I år er det kun selve tiltaksdelen av planen som skal rulleres. Dette gjøres årlig og danner grunnlag for Sørfold kommunes prioritering av søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjennom spillemiddelordningen.

Det er kommunestyret som fatter endelig planvedtak, men kommunen ønsker innspill fra lag og foreninger, skoler, barnehager, gredelag, nærmiljøutvalg og andre brukerorganisasjoner og privatpersoner som kan ha gode innspill til dette plandokumentet.

Følgende anlegg var på prioriteringslisten i forrige runde:

 

Anlegg

Søknadsår

 

Status

 

1

Kunstgress i ballbinge Røsvik

2020

Innvilget

Gjennomført

2

Myre Aktivitetspark Skatebane

2020

Innvilget

Under gjennomføring

3

Myre Aktivitetspark Isbane

2020

Innvilget

Under gjennomføring

4

Myre Aktivitetspark Treningspark

2020

Godkjent

Under gjennomføring

5

Rehabilitering garderobebygg Lakselva Fotballanlegg

2020

Godkjent

Ikke påbegynt

6

Oppgradering kunstgressbane Lakselva Fotballanlegg

2021

 

 

7

Oppgradering uteområde Straumen skole

2023

 

 

8

Oppgradering uteområde Nordsia Oppvekstsenter

2023

 

 

9

Tursti Nes. Røsvik - Ånsvik

2023

 

 

For lag og foreninger som har prosjekter de ønsker å finansiere med spillemidler er det viktig å søke om spillemidler FØR prosjektet igangsettes.

Sørfold kommune v/ folkehelsekoordinator er behjelpelig med veiledning i søknadsprosessen.

Første steg er å melde prosjektene inn i høringsrunden vi med dette inviterer til.

–Det er viktig å minne om at prosjekter som spilles inn bør være realistiske og gjennomførbare både økonomisk og praktisk, og at det foreligger et reelt behov for prosjektet lokalt og/eller regionalt, sier folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther.

Innspill kan meldes inn via skjemaet under her eller sendes på e-post til Sørfold kommune, post@sorfold.kommune.no

Frist: 21. september 2020.