Skolenes uteområder prioriteres

Bildet: De siste årene er det satt av 600.000 kroner i kommunedelplanen og kommunens investeringsbudsjettet til oppgradering av skolenes uteområder. I 2021 fikk Straumen skole sykkelløype og i år var det Nordsia oppvekstsenter sin tur.

Rektor Arne-Harry Nilsen forteller at uteområdet er så godt som ferdig og apparater er kjøpt inn.

–Grøntareal rundt blir lagt til våren, opplyser han.

Nordsia oppvekstsenter har fått nye apparater

I 2021 ble hele plandokumentet for "Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" revidert. Dette er et større arbeid som kommunene skal gjøre hvert fjerde år, neste gang er 2025.

I år er det kun selve tiltaksdelen av planen som skal rulleres. Dette gjøres årlig og danner grunnlag for Sørfold kommunes prioritering av søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjennom spillemiddelordningen.

Det er kommunestyret som fatter endelig planvedtak, men kommunen ønsker innspill fra lag og foreninger, skoler, barnehager, grendelag, nærmiljøutvalg og andre brukerorganisasjoner og privatpersoner.

Her er hele plandokumentet og tilhørende handlingsplan:

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2032

Tiltaksplan 2022-2025

Prosjekter som søker spillemidler må være med i denne planen

For lag og foreninger som ønsker å finansiere prosjekter med spillemidler er det viktig å søke om spillemidler FØR prosjektet igangsettes.

Her vil vi særlig trekke fram muligheten for å søke spillemidler til nærmiljøanlegg.

Dette er anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.

Ekesempler på nærmiljøanlegg er hinderløype, street basket, akeanlegg, aktivitetspark etc.

Myre aktivitetspark, foto Saltenposten/ Eva Winther

Myre aktivitetspark på Straumen er et nærmiljøanlegg som har fått spillemidler. Foto: Saltenposten/ Eva Winther.

Les mer om nærmiljøanlegg og spillemidler

Sørfold kommune v/ folkehelsekoordinator kan veilede i søknadsprosessen.

Første steg er å melde inn prosjektene i denne høringsrunden.

Det er viktig å minne om at prosjektene bør være realistiske og gjennomførbare både økonomisk og praktisk, og at det foreligger et reelt behov for tiltaket lokalt og/eller regionalt.

Vi ber om at innspill sendes innen 1. oktober 2022, enten via skjemaet under her eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Nærmere informasjon om spillemiddelordningen og planprosessen: Folkehelskoordinator Sylvi K. Brandsather, e-post sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no

Etter avsluttet høringsrunde skal innspillene gjennomgås, og saken skal behandles i idrettsrådet, ungdomsrådet og formannskapet, før kommunestyret fatter endelig vedtak i november.

Innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv