Hjerteinfarkt

 

Hjerteinfarkt kan starte slik.

 

Optimal behandling ved hjerteinfarkt er utblokking (PCI) innen 90 minutter fra symptomene starter.

–Ingen fra Sørfold kan få optimal behandling hvis de må sendes videre til Tromsø, sier formannskapet.

Utredning på høring

Helse Nord har sendt en utredning på høring. Denne handler om behandlingstilbud ved hjerteinfarkt.

Høringsfristen er 15. januar, og her kan du lese dokumentene:

Høringsnotat

Utredning PCI-tilbud

De spør: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?

Forkortelsen PCI står for Perkutan koronar intervensjon.

Det er en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer ved hjelp av et kateter som føres gjennom huden, via en pulsåre til hovedpulsåren, og deretter inn i den trange kransåren.

Utredningen konkluderer ikke

Utredningen viser at pasienter i Helse Nord får god behandling ved hjerteinfarkt. Samtidig påvises noen forskjeller i behandlingstilbudet.

Det foreslås aktuelle tiltak for å redusere forskjellene og sikre et likeverdig tilbud.

Utredningen vurderer fordeler og ulemper ved å opprette et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø, men konkluderer ikke.

Klar anbefaling fra Sørfold

Konkluderer gjør derimot Sørfold formannskap. De mener det må etableres en enhet for PCI- behandling ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Til behandlingen av saken hadde helsesjef Jarand Gjestland laget forslag til høringsuttalelse. Denne ble enstemmig vedtatt i formannskapsmøte 9. januar.

Dette er hele uttalelsen:

Sørfold kommune har om lag 1950 innbyggere.

Kommunesentret Straumen ligger 72 km fra Bodø. Lengste kjøreavstand innad i kommunen er avstanden mellom Styrkesnes og Straumen, kjøreavstand 70 km. 

Avstand til nærmeste sykehus blir dermed 140 km for de som bor lengst nord i kommunen vår.

Vi er en av svært få kommuner uten ambulanse stasjonert i egen kommune.  Med lang respons – og kjøretid, usikker tilgang på ambulansehelikopter og generelt krevende geografi, innebærer dette at det ikke er noen mulighet for at noen fra Sørfold kan få optimal behandling, som er primær PCI (utblokking innen 90 minutter fra symptomdebut) dersom disse skal sendes videre til Tromsø. 

Dagens tilbud er prehospital trombolyse, egnet for en mindre gruppe pasienter.  De øvrige får lindrende, stabiliserende og i noen grad skadereduserende behandling før transport til Bodø.  Alle får lang total transporttid før endelig behandling i Tromsø.

Med den lange transporttiden vi har, vil nest beste tilbud til den største gruppen infarkt være coronar angiografi og eventuelt utblokking. 

For den resterende gruppen kan man gi pre – hospital trombolyse, etter ankomst sykehus angiografi og eventuelt blokking. Alt gjort ved hjertesenter i Bodø.

For Sørfold vil etablering av hjertesenter i Bodø bety flere og friskere år for svært mange av våre infarktpasienter.

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk helsetjeneste at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester. Det kan ikke aksepteres at våre innbyggere har et dårligere tilbud enn resten av helseregionen når det gjelder behandling av hjertesykdom.

Tidsaspektet er viktig for god behandling, og det er avgjørende at organiseringen av helsetjenester(herunder også ambulansetjenester) for denne pasientgruppen er optimal og tar hensyn til spredt bosetting, lange avstander og transporttid.

I vurderingen av framtidig organisering av behandlingstilbud må det være fokus også på livskvalitet for dem som overlever sykdommen, i tillegg til reduksjon i dødelighet.

Formannskapet forventer at Helse Nord legger til rette for godt samarbeid mellom sykehusene i Bodø og Tromsø for å utvikle disse behandlingstilbudene til beste for alle innbyggerne i hele Nord-Norge.

Formannskapet finner det positivt at alle sider ved behandling av hjerteinfarkt i Nord-Norge utredes.

Dette må følges opp med at det etableres standardiserte pasientforløp med faste felles prosedyrer for behandling av sykdommen og at likeverdig / behandling gjøres tilgjengelig for alle i landet.

Formannskapet mener det må etableres en enhet for PCI- behandling ved Nordlandssykehuset i Bodø.