Ytre Buvik

Dette er en del av det aktuelle planområdet i Ytre Buvik.

10 nye naust og båtplasser

I områdeplanen legges det til rette for 1 ny boligtomt, lekeområde, 6 hyttetomter, 10 nye naust og flytebrygge med 10 båtplasser.

I planen vises også tilhørende atkomst og parkering, samt friluftsområder.

Kan påklages

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 28. januar. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan - og bygningsloven
§ 15-2 eller § 15-3 må være fremsatt innen 3 - tre - år fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Sørfold kommune.

Dokumenter som tilhører saken, samtlige ligger i pdf:

Områderegulering

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Støysonekart

Samlet saksframlegg