Skilt Sørfold kommune

I sitt saksframlegg foreslår rådmannen at det legges fram sak til kommunestyret om det såkalte 0-alternativet i februar 2016. 0-alternativet betyr å bestå som egen kommune.

Hvis dette blir utfallet  etter det avgjørende vedtaket i juni 2016, vil dette skiltet fortsatt stå ved kommunegrensene.

Status og veien videre

Når kommunestyret møtes 17. desember, skal de behandle en sak om status og veien videre for kommunereformen. Før dette kommer den til formannskapet 3. desember.

I september var saken oppe i Salten Regionråd, etter at siste delutrenindg og sluttrapport fra firma BDO var klar. Regionrådet tok sluttrapporten til orientering, og oversendte den til kommunene for videre behandling.

Det er denne behandlingen Sørfold kommune nå skal foreta.

Sonderingsutvalg er oppnevnt

Rådmannen har skissert en prosess for det videre arbeid, der første punkt er samtaler med aktuelle kommuner fra desember i år (Fauske, Saltdal og Bodø).

Det er fra før av oppnevnt et sonderingsutvalg til denne oppgaven.

De som er med der er ordfører Lars Evjenth, varaordfører Turid Willumstad, opposisjonsleder Anne-Lise Nordvik Arntzen samt rådmann Ørjan Higraff.

Fortsatt egen kommune?

Deretter skal det legges fram egen sak til kommunestyret om Sørfold kommunes plass i ny kommunestruktur  med utgangspunkt i  0-alternativet, dvs. fortsatt bestå som egen kommune.

Dette er i tråd med tidligere vedtak om at også dette alternativet skal utredes.

Befolkningen skal høres

I mars/april 2016 forventes forhandlingsresultat med nabokommuner å foreligge, og videre legges det opp til rådgivende folkeavstemning i Sørfold i april 2016.

Endelig retningsvalg avgjøres av kommunestyret i juni 2016.

–  Parallelt med denne prosessen må det settes av god tid til folkemøter, presiserer rådmannen.

Les mer om kommunereformen:

Saksframlegg til formannskap og kommunestyre

Snarvei til menypunkt om kommunereformen (der alle utredningene bl.a. ligger)