Planarbeidet blir utført av ABO Plan & Arkitektur Stord AS.
Området er ikke regulert i fra før, og i kommuneplanens arealdel er arealet vist som LNF-område med spredt boligbebyggelse og LNF-område.
Planområdet er ca. 69 daa, se kartet under:

Reguleringsomårde Gjerelvmoen

For­målet med detaljreguleringsplanen er å etablere et nytt nærings­område, tilknyttet eksisterende anlegg i området (Kobbvatnet og Gjer­elvmo transformatorstasjoner og energinett). Stat­nett har nylig investert for å kunne forsyne kraft til industri og næring i området.

Utløser krav om konsekvensutredning

Planen utløser krav om konsekvensutredning, jf.forskrift om konse­kvens­utredninger § 8, jf. § 10. Det er ikke nødvendig med plan­pro­gram eller melding, ettersom planen ikke er omfattet av § 6 i konse­kvensut­redn­ingsforskrifta.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Spørsmål om eller innspill kan rettes til: ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Pb. 32, 5401 Stord,
eller til en av disse epost-adressene:

poststord@abo-ark.no 

haga@abo-ark.no

innen 08. september 2023.

Alle mottatte dokument, innspill o.l. følger planforslaget når det blir oversendt kommunen for behandling.

(Saksnr. 2021/1203 Detaljregulering for næringsbebyggelse/industri på Gjerelvmoen, gbnr. 17/1, 2, 15 og 21, Sørfold kommune)

 

Se også ABO Plan & Arkitektur sine nettsider for mer informasjon, der dere også finner planinitiativ og referat fra opp­starts­­møte.

Informasjon og dokumenter hos ABO Plan og Arkitektur Stord AS.

Dokumenter kan også lastes ned og leses her hos Sørfold kommune:

Følgjebrev. Varsel om oppstart.pdf

Planavgrensing 10.08.22.pdf

Planinitiativ 20.12.21_rev. 07.06.23.pdf