Kunngjøring oppstart planarbeid Søster Brits vei (fylkesvei 7478) i Sørfold kommune, planid: 2020001

I medhold i Plan og bygningsloven §12-8 varsles med dette oppstart av reguleringsarbeid for Søster Brits vei (Fv.7478) i Sørfold kommune. På oppdrag for Sørfold kommune er HR prosjekt engasjert til å utarbeide detaljreguleringsplan.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bredere fortau langs en avgrenset del på ca.1300m av Søster Brits vei som strekker seg fra Straumen til Langstranda i nord. Hensikten er å bedre fremkommeligheten for gående og syklende på eksisterende fortau langs fylkesveien.

Omtrentlig planavgrensning er vist på kartet. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Området innenfor planavgrensningen er regulert etter gjeldende reguleringsplaner, Straumen 1 og 2 som reguleringsformål: gang -og sykkelvei, annen veigrunn og boligformål.

Etter kommunedelplan for Straumen er området regulert til vegareal. Da fortauet er smalere i gjeldende regulering enn hva som initieres i denne planen berører planområdet også private bebygde områder.

Kartutsnitt søster Brits vei

Planen er vurdert til ikke å utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter Plan- og bygningsloven § 8 pkt. a). Konklusjonen er gitt på tiltakets størrelse og virkning på miljø og samfunn som ligger under forskriftens grenseverdier.

Berørte parter tilskrives.

De som har opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller innspill bes skriftlig kontakte:

HR PROSJEKT AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191, Oslo  v/Beathe Gillebo eller på e-post bgi@hrprosjekt.no. Merk henvendelsen med Søster Brits vei. Frist for innspill er den 4. oktober.

Mer informasjon finnes her:

Planinitiativ