Oppstartsvarsel kunngjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8. Plan ID er 1845-2021001.

Planens hovedmål er å tilrettelegge for videre utvikling av næringsvirksomhet i Mørsvik med vannet fra Sildhopvassdraget og sjøen som basisressurser.

Områder innenfor plangrensen reguleres til arealer for industriformål med tilhørende anlegg og installasjoner, havn, småbåthavn, område for rørtrase opp til Sildhopvatnet og området med demning med vanninntak.

Dokumenter i saken:

Oppstartsmøte

Planinitiativ

Planomriss

Etter innspill fra kommunen, utvides området med eiendommen gnr. 86/10 tilhørende Nordlaks Smolt AS. På eiendommen planlegges det å føre opp en utleiebolig for ansatte på settefiskanlegget. For å få et sammenhengende planområde foreslår kommunen at eiendommene gnr. 86/40, 86/44, 86/5, 86/32, 86/35 og 86/34 også innlemmes i planområdet.

Kommunen ønsker at formålet i dette området skal være tilsvarende formålet i kommuneplanens arealdel.

Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Nordlaks Smolt AS.

Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet.

Innspill sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller på e-post til dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 17. januar 2022.