Klatrejungl er et flott tiltak

En klatrejungel som denne er et glimrende tiltak for å stimulere barn til fysisk aktivitet.  

Konkret og kort plan som oppdateres hvert år

Alle barn og unge bør være fysisk aktive 60 minutter i løpet av skoledagen og 90 minutter i barnehagen. Dette er et av målene i tiltaksplanen som nylig ble vedtatt i komunestyret.

Dette er en kort og handlingsrettet plan, som rulleres årlig, og som utarbeides av kommunens samarbeidsteam for barn og unge.

Dette teamet består av helsesøster Sissel L. Olsen, psykiatrisk sykepleier Roy Larsen, familiehjelper Janne T. Paulsen, leder for barneverntjenesten Bente Trones, fagleder oppvekst Liss Mona Abrahamsen (vikar for Rita Rønnebu, som har permisjon) samt folkehelsekoordinaator Steinar Strand.

Bred deltakelse i planprosessen

–  Barnehager, skoler og alle berørte enheter inviteres til å komme med innspill før planen utarbeides, og de har også deltatt på et møte der planen ble gjennomgått.

I tillegg har ungdomsrådet valgt representanter som har gitt uttalelse, opplyser Steinar Strand.

Planen er inndelt i 6 satsningområder:

  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Rusforebyggende arbeid
  • Yrkesvalg og utdanning
  • Psykisk helse
  • Generell forebygging/andre tiltak.

For hvert tiltak er det påført kostnader, tidspunkt for gjennomføring og hvem som er ansvarlig.

Her kan du lese planen:

Tiltaksplan helsefremmende og forebyggende arbeid barn/unge 2016

Tobakksforebyggende arbeid også viktig

Tiltaksplanen ble behandlet i driftsutvalget 24. november og kommunestyret 17. desember.

Da ble planen enstemmig vedtatt, men med merknad om at tobakksforebyggende arbeid og forebygging doping blir innarbeidet i planen.

Sistnevnte sees også  i sammenheng med holdningsskapende arbeid mot kroppspress.

Disse merknadene er innarbeidet i plandokumentet.