I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-2 og 12-8 varsles det om at det igangsettes reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Straumen barnehage og idrettsbane.

Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet på vegne av forslagsstiller Sørfold kommune.

Planområdet er på ca. 55 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene med gnr 53 bnr 9, 41, 54, 55, 71, 146, 220, 221 og 222.

Avgrensning av planområdet er vist med sort linje på kartutsnittet nedenfor.

Planområde ny barnehage

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage på deler av eksisterende idrettsbane, samt regulere inn resterende deler av idrettsbanen.

Videre legger planarbeidet til rette for å kunne etablere boliger på eksisterende barnehagetomt i tillegg til mulighetene for å kunne utvikle tomta til offentlig eller privat tjenesteyting. 

Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (KU).

Dokumenter i saken:

Brev med varsel om oppstart planarbeid

Vurdering av krav om konsekvensutredning

Oppstartsmøte 18. oktober 2018

Berørte private og offentlige instanser, samt andre berørte interesser, har fått brev om at planprosessen starter opp, og kan komme med innspill til dette.

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/ Soia Rahasindrainy, postboks 234, 8001 Bodø, e-post: soia.rahasindrainy@norconsult.com  innen 4. mars 2019.