Folkemøte på Kobbelv Vertshus i mars

Folkemøte på Kobbelv Vertshus i mars samlet mange interesserte. Foto: Saltenposten/Frida Kalbakk.

Stort engasjement og 55 merknader

Planforslaget var ute på høring i perioden fra 26. februar til 22. april i år. Plandokumentene var tilgjengelig både på statens vegvesens nettsider og på Sørfold kommunes hjemmesider.

Dokumentene i papirutgave lå også utlagt for publikum på servicekontoret i Sørfold kommune.

Det ble videre arrangert folkemøte på Kobbelv Vertshus og Tørrfjord grendehus, begge med stort oppmøte.  I tillegg var det åpen kontordag på Kobbelv Vertshus.

–  Vi har mottatt 55 merknader til planprogrammet, som er vurdert og kommentert, skriver Statens vegvesen i forbindelse med saken. 

Det er Regjeringen som vedtar vegkonsept

–  Mange merknader går på valg av vegkonsept.

Valg av vegkonsept skjer gjennom arbeidet med konseptvalgutredningen, og ikke gjennom planlegging etter plan‐ og bygningsloven, presiserer Statens vegvesen.

–  Regjeringen vil fatte vedtak om valg av vegkonsept i løpet av høsten 2015 etter en høringsrunde.

Mange av innspillene fra private handler om detaljerte forhold som vi vil vurdere underveis i vårt planarbeid.

Vi er så langt i planarbeidet ikke kommet ned på et detaljeringsnivå at vi kan ta stilling til atkomster, vannkilder o.l.

Dette vil bli vurdert av oss i planarbeidet i løpet av høsten 2015.

Ut over dette er merknadene vurdert og kommentert så langt vårt detaljeringsnivå tillater, skriver Statens vegvesen.  Her kan du lese samtlige innspill med kommentarer:

Merknadsbehandling (pdf)

Sørfold kommune har vedtatt planprogram

Det som er Sørfold kommunes rolle i denne saken, er å vedta planprogram for reguleringsplan E6 Sørfoldtunnelene. Her er kommunen planmyndighet, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

18. juni sto planprogrammet på sakskartet i kommunestyret.

–  Rådmannen mener planprogrammet legger opp til en god prosess videre fram mot reguleringsplan. Planprogrammet anbefales vedtatt, skriver rådmann Ørjan Higraff blant annet i sitt saksframlegg.

Kommunestyret sluttet seg til dette, og planprogrammet ble enstemmig vedtatt. Her kan du lese det:

Vedtatt planprogram (pdf)

Kart planprogram pdf)