Bildet: Lakselva idrettsanlegg er et av temaene som skal utredes i planen.

Hvert 4. år skal det foretas en fullstendig revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Dette skal skje i 2021.

I henhold til plan -og bygningsloven skal det varsles at planarbeidet startes opp.

Det er også et krav i plan -og bygningsloven at det utarbeides planprogram som del av prosessen, og forslag til planprogram skal ligge til ettersyn i 6 uker før det vedtas i kommunestyret.

Planprogrammet skal inneholde formål med planen, aktuelle føringer og premisser, tema som skal utredes, tidsplan og opplegg for informasjon og medvirkning.

Med dette varsler vi oppstart av planarbeidet, samtidig som vi legger forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes via skjema nederst i artikkelen, med frist 4. juni 2021.

Høringsutkast planprogram